แบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

ช่วงเวลาที่เปิดให้ตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 08:30:00 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผู้นำเข้า/ส่งออก
ตัวแทนออกของ
บุคคลทั่วไป
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหิจ
อื่น ๆ


ส่วนที่ 2 ความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน 5 หมายถึง ความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจ มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจ มาก
คะแนน 3 หมายถึง ความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจ ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจ น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจ น้อยที่สุด

ความต้องการ/คาดหวัง


รายละเอียดคะแนน
54321
1. งานบริการที่ต้องการใช้บริการในศูนย์ราชการสะดวก
1.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.1.1 สถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สะดวกและเหมาะสม
1.1.2 ท่านได้รับความสะดวกในการขอรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
1.1.3 ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ
1.2 การให้บริการของ ศทส. ในการดำเนินพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบพิธีการนำเข้า ระบบพิธีการส่งออกและสิทธิประโยชน์ ระบบการรับส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
1.2.1 ท่านได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างดีในการติดต่อใช้บริการ
1.2.2 ท่านได้รับการบริการตรงตามความต้องการ
1.2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
1.3 การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.3.1 มีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์หลายช่องทาง เช่น สายด่วน (1332) เว็บไซต์ (www.customs.go.th) เป็นต้น
1.3.2 มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์
1.3.3 สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. วันและเวลาเปิดให้บริการ
2.1 การให้บริการในวัน เวลาราชการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น - 16.30 น.
2.2 การให้บริการนอกเวลาราชการ (วันทำการ) เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
3. สถานที่ให้บริการ
3.1 สถานที่ให้บริการ มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 สถานที่ใช้บริการ มีความสะอาด โล่ง โปร่ง ไม่แออัด
3.3 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4. ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ
4.1 การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการอย่างครบถ้วน
4.2 การให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง /มีระบบบัตรคิว
4.3 ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ
5.1 มีบริการน้ำดื่ม
5.2 มีที่นั่งพักรอรับบริการ
5.3 มีที่จอดรถ
5.4 มีห้องน้ำสะอาด
5.5 มีป้าย/สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
6. ท่านรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการของ ศทส.

ความพึงพอใจ


รายละเอียดคะแนน
54321
1. งานบริการที่ต้องการใช้บริการในศูนย์ราชการสะดวก
1.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.1.1 สถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สะดวกและเหมาะสม
1.1.2 ท่านได้รับความสะดวกในการขอรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
1.1.3 ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ
1.2 การให้บริการของ ศทส. ในการดำเนินพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบพิธีการนำเข้า ระบบพิธีการส่งออกและสิทธิประโยชน์ ระบบการรับส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
1.2.1 ท่านได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างดีในการติดต่อใช้บริการ
1.2.2 ท่านได้รับการบริการตรงตามความต้องการ
1.2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
1.3 การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.3.1 มีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์หลายช่องทาง เช่น สายด่วน (1332) เว็บไซต์ (www.customs.go.th) เป็นต้น
1.3.2 มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์
1.3.3 สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. วันและเวลาเปิดให้บริการ
2.1 การให้บริการในวัน เวลาราชการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น - 16.30 น.
2.2 การให้บริการนอกเวลาราชการ (วันทำการ) เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
3. สถานที่ให้บริการ
3.1 สถานที่ให้บริการ มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 สถานที่ใช้บริการ มีความสะอาด โล่ง โปร่ง ไม่แออัด
3.3 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4. ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ
4.1 การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการอย่างครบถ้วน
4.2 การให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง /มีระบบบัตรคิว
4.3 ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ
5.1 มีบริการน้ำดื่ม
5.2 มีที่นั่งพักรอรับบริการ
5.3 มีที่จอดรถ
5.4 มีห้องน้ำสะอาด
5.5 มีป้าย/สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
6. ท่านรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการของ ศทส.

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะปรับปรุงบริการ

1. ท่านต้องการ/คาดหวัง ให้หน่วยงานปรับปรุง เพิ่มเติมบริการ หรือพัฒนาการให้บริการ อย่างไร :

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ