แบบสอบถามออนไลน์

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร (ครั้งที่ 2)

ช่วงเวลาที่เปิดให้ตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่ 5 กันยายน 2565 00:00:00 เป็นต้นไป
เนื่องด้วยการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากรที่ผ่านมา จำนวนผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นไม่สามารถสะท้อนความคาดหวัง หรือความคิดเห็นที่มีต่อกรมศุลกากรหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมศุลกากรได้อย่างชัดเจน กรมศุลกากรจึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน 2565 เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างฯ ให้เหมาะสมแก่บทบาทภารกิจของกรมศุลกากรต่อไป

ข้อมูลทั่วไป
ท่านเห็นด้วยกับร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร ข้อ 1 - ข้อ 18 ดังต่อไปนี้ หรือไม่

(ร่าง)ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.1 มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.3 มีวินัย และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ทั้งการปฏิบัติราชการปกติ ณ ที่ตั้ง และการปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from home)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.4 กระตือรือร้น อำนวยความสะดวกและเต็มใจให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.5 พัฒนาตนเอง และสนับสนุนผู้อื่นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.6 มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.7 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.8 คำนึงถึง และไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.9 ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.10 ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.11 ไม่เรียก รับ หรือยอมรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.12 ไม่หลีกเลี่ยง หรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.13 ไม่ใช้เวลา และทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.14 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.15 ไม่อาศัยตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องใช้เวลาราชการไปเพื่อทำงานส่วนตัวให้ผู้บังคับบัญชา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.16 ไม่อาศัยตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่หรือชื่อเสียงของหน่วยงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเครือญาติ และพวกพ้อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.17 ไม่ใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

รายละเอียดความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2.18 เปิดเผย และชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีที่พิจารณาแล้วไม่อนุมัติหรือไม่อนุญาตการดำเนินการใด ๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :


ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

โปรดเเสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอเเนะอื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร อาทิ เเนวทางการปฏิบัติตนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในร่างฯ ซึ่งท่านเห็นว่ากรมศุลกากรควรนำมาใช้ประกอบเป็นข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) :ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ