Webservice Appication Portal
http://apps.customs.go.th
 

หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิยกเว้นอากร

ของใช้ส่วนตัว

ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของอันเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้เดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร นำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปพร้อมกับตน หรือส่งเข้ามาก่อนหรือส่งตามเข้ามาภายหลังที่ผู้เดินทางเข้ามาถึงภายในระยะเวลากำหนดไม่ว่าของนั้นจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้านเรือนก็ตาม

"แต่ไม่รวมถึงของซึ่งบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรสั่งเข้ามาใช้เอง หรือของที่ส่งจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาให้กันเป็นของฝากของขวัญ"


ของใช้ในบ้านเรือน

ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร โดยของนั้นต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว ไม่มีลักษณะทางการค้า

ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอเทป เครื่องซักผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน และตู้ เป็นต้น

"ทั้งนี้ รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง เครื่องดนตรี เครื่องกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ไม่ได้รับการยกเว้นอากร"


หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิยกเว้นอากร

(ของใช้ส่วนตัวผู้โดยสารและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว)

  1. บุคคลซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตัวผู้โดยสารและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ตามภาค 4 ประเภทที่ 5 และประเภทที่ 6 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้แก่ คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการย้ายภูมิลำเนา สำหรับของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ได้รับการยกเว้นอากร เพียงอย่างละ 1 หน่วยต่อคน แต่หากย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว จะได้รับการยกเว้นอากร อย่างละ 2 หน่วยต่อครอบครัว?และหน่วยที่ยกเว้นค่าอากรให้นั้นต้องเป็นหน่วยที่มีค่าอากรต่ำสุด
  2. ของใช้ส่วนตัวผู้โดยสารและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วตามประเภทที่ 5 และประเภทที่ 6 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 จะต้องนำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง
  3. ระยะเวลาพำนักน้อยกว่า 1 ปี จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรเฉพาะของใช้ส่วนตัว ภาค 4 ประเภทที่ 5
  4. คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไปทำงาน หรือดำรงตำแหน่งในต่างประเทศหรือดูงานในต่างประเทศต้องอยู่ประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร หรือเสร็จสิ้นการดูงานก่อนกำหนด
  5. การตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากรเป็นเพียงการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ

หากของใช้ส่วนตัว และของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรนำเข้ามาในราชอาณาจักร อยู่ภายใต้การควบคุมการนำเข้าตามกฎหมายอื่น จะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก่อนได้รับสิทธิการยกเว้นอากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ