แบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับเจ้าของสินค้า)

ช่วงเวลาที่เปิดให้ตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2561 08:30:00 เป็นต้นไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 • ผู้นำเข้า
 • ผู้ส่งออก
 • ตัวแทน
 • อื่น ๆ โปรดระบุด้านล่าง • ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

  กรุณาทำเลือกคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  รายละเอียด  
  พึงพอใจมากพึงพอใจไม่พึงพอใจไม่พึงพอใจมาก
  2.1 คุณภาพการให้บริการ
  1) ได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ
  2) การให้บริการมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
  3) การให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
  4) ระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่ประกาศ/กำหนดไว้
  5) การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว
  2.2 สิ่งอำนวยความสะดวก
  1) ความสะดวกในการเข้าถึงจุดให้บริการ
  2) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
  3) ความทันสมัยของอุปกรณ์ในการให้บริการ
  4) การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ
  2.3 เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
  1) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
  2) บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
  3) ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัย
  4) บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
  2.4 ขั้นตอนการให้บริการ
  การประเมินค่าอากรและภาษีของสินค้าเร่งด่วน

  ตอนที่ 3 ความประทับใจ/ไม่ประทับใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)

  3.1 สิ่งที่ท่านประทับใจ :

  3.2 สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจ :

  3.3 สิ่งที่ท่านต้องการใช้บริการเพิ่มเติมในอนาคต :

  3.4 สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการใช้บริการในอนาคต :

  3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ :

  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม กรมศุลกากรจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
  ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ