Webservice Appication Portal
http://apps.customs.go.th
 

แบบสอบถาม


# รายละเอียด วันที่ประกาศ  
1แบบการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดสินบนและรางวัลตามกฎหมายศุลกากร02-09-2562 08:30:00 ถึง 25-09-2562 16:30:00
2แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
3แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรส่งออก20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
4แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกผ่านแดน20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
5แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกถ่ายลำ20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
6แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานตรวจของติดตัวผู้โดยสาร20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
7แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับผู้ประกอบการ)20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
8แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับเจ้าของสินค้า)20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
9แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานคืนอากรตามมาตรา 29 (มาตรา 19 ทวิ (เดิม))20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
10แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรคลังสินค้าทัณฑ์บน20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
11แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรเขตปลอดอากร20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
12แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรเขตประกอบการเสรี20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
13แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานชดเชยค่าภาษีอากร20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
14แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานรับรองผู้ประกอบการและตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
15แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร และถิ่นกำเนิดสินค้า20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
16แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561 กระบวนงานพิธีการศุลกากรไปรษณีย์20-11-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2562 17:00:00
17แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ...19-09-2561 13:00:00 ถึง 05-10-2561 16:30:00
18แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่
(ด่านศุลกากรเชียงแสน)
10-08-2561 10:00:00 ถึง 30-09-2561 17:30:00
19แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพันธมิตรศุลกากร03-05-2561 10:40:00 ถึง 08-06-2561 23:59:00
20แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด่านศุลกากรจันทบุรี)01-04-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2561 17:30:00
21แบบสอบถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐02-03-2561 06:30:00 ถึง 30-03-2561 17:30:00
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2017 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ