Webservice Appication Portal
http://apps.customs.go.th
 

บริการผ่านเว็บไซต์

แบบสอบถาม


# รายละเอียด วันที่ประกาศ  
1แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร28-02-2566 08:30:00 ถึง
2แบบจองบูชาพระเครื่องพระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร​ ในช่วงวันสถาปนากรมศุลกากร​ ปี​ 256402-07-2564 12:00:00 ถึง 10-07-2564 12:00:00
3การดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Hearing) ต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...04-03-2564 08:30:00 ถึง 05-04-2564 23:59:59
4แบบการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดสินบนและรางวัลตามกฎหมายศุลกากร02-09-2562 08:30:00 ถึง 25-09-2562 16:30:00
5แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า20-11-2561 08:30:00 ถึง
6แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรส่งออก20-11-2561 08:30:00 ถึง
7แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกผ่านแดน20-11-2561 08:30:00 ถึง
8แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกถ่ายลำ20-11-2561 08:30:00 ถึง
9แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานตรวจของติดตัวผู้โดยสาร20-11-2561 08:30:00 ถึง
10แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับผู้ประกอบการ)20-11-2561 08:30:00 ถึง
11แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับเจ้าของสินค้า)20-11-2561 08:30:00 ถึง
12แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานคืนอากรตามมาตรา 29 (มาตรา 19 ทวิ (เดิม))20-11-2561 08:30:00 ถึง
13แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรคลังสินค้าทัณฑ์บน20-11-2561 08:30:00 ถึง
14แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรเขตปลอดอากร20-11-2561 08:30:00 ถึง
15แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรเขตประกอบการเสรี20-11-2561 08:30:00 ถึง
16แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานชดเชยค่าภาษีอากร20-11-2561 08:30:00 ถึง
17แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานรับรองผู้ประกอบการและตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ20-11-2561 08:30:00 ถึง
18แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร และถิ่นกำเนิดสินค้า20-11-2561 08:30:00 ถึง
19แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร กระบวนงานพิธีการศุลกากรไปรษณีย์20-11-2561 08:30:00 ถึง
20แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ...19-09-2561 13:00:00 ถึง 05-10-2561 16:30:00
21แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่
(ด่านศุลกากรเชียงแสน)
10-08-2561 10:00:00 ถึง 30-09-2561 17:30:00
22แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพันธมิตรศุลกากร03-05-2561 10:40:00 ถึง 08-06-2561 23:59:00
23แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด่านศุลกากรจันทบุรี)01-04-2561 08:30:00 ถึง 31-12-2561 17:30:00
24แบบสอบถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐02-03-2561 06:30:00 ถึง 30-03-2561 17:30:00
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ