Webservice Appication Portal
http://apps.customs.go.th
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 17:27:21
จำนวนผู้เข้าชม : 7,116

คำถาม :

เงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

คำตอบ :

การยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้โดยสารนำเข้ามาพร้อมกับตน ปฏิบัติดังนี้

 1. ของส่วนตัวที่ผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน (Accompanied Baggage) จากต่างประเทศมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ให้ได้รับการยกเว้นอากร
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงของที่นำติดตัวเข้ามาแต่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า แต่ราคาไม่เกิน 20,000 บาท ต้องชำระค่าภาษีอากร
 2. สุรา ซิกาแรตส์ ซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนเอง ให้ได้รับยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้
  1. บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน
  2. สุรา 1 ลิตร

การยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ปฏิบัติดังนี้

 1. ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร
 2. การย้ายภูมิลำเนานั้น ถ้าผู้เดินทางเข้ามาเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าการเดินทางเข้ามานั้น เป็นการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร หรือถ้าเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ได้ออกไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี จึงจะถือว่าเป็นการย้ายภูมิลำเนา
 3. ชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้ที่ได้รับโควตาเข้าเมืองจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบประจำตัวคนต่างด้าว
 4. ชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรจะได้รับการอนุโลมให้ถือว่าย้ายภูมิลำเนา ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าบุคคลผู้นี้ จะให้อยู่ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ/หรือได้รับอนุญาตจากกรมแรงงานให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นเรื่องรีบด่วน ต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่า จะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเป็นปี ๆ ไป หนังสืออนุญาตของกรมแรงงานว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น
 6. กรณีเป็นคนต่างด้าว ที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วยราชการ จะต้องมีหนังสือของหน่วยราชการนั้น ๆ รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศในประเภท Non Immigrant แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ : ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทที่ ๕ และ ๖ นั้น จะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจขยายกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2561 11:12:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6000 ต่อ 20-5044
อีเมล์ : cosciisoft@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ